Witamy na Luxor.net.pl

Firma LUXOR od 1997 roku zajmuje się produkcją oraz dystrybucją maszyn i linii do sortowania i kompostowania odpadów

Wieloletnie doświadczenie krajów wysokorozwiniętych, w których problem ochrony środowiska został już dostrzeżony i uzasadniony rachunkiem ekonomicznym, pozwoliło na rozwój technologii unieszkodliwiania odpadów polegającej na poddaniu ich wysokotemperaturowej obróbce termicznej.

Obecnie w kontekście unijnych i krajowych zmian prawa oraz biorąc pod uwagę fakt istniejącego problemu z zagospodarowaniem odpadów kalorycznych, które nie mogą być unieszkodliwiane poprzez składowanie, przyszłościowym rozwiązaniem jest proponowana przez nas technologia firmy ENTECH. Umożliwia ona energetyczne wykorzystanie paliwa produkowanego z przetworzonych odpadów komunalnych (RDF) o kaloryczności do 15 MJ/kg. Jej istotę stanowi komora wieloczłonowa zaprojektowana do zgazowania tego rodzaju paliwa, współpracująca jako przedpalenisko z kotłem istniejącej jednostki energetyki zawodowej, w którym następuje dopalanie powstałego gazu syntezowego, a następnie oczyszczanie spalin oraz odzysk energii w postaci energii elektrycznej oraz ciepła. Instalacja może przetworzyć od 12 do 50 tys. Mg paliwa w ciągu roku. Parametry instalacji każdorazowo są dobierane indywidualnie w zależności od typu i wydajności konkretnego kotła energetycznego.

 

Szczegółowy opis urządzenia

Opis proponowanej technologii zgazowania paliwa RDF:

Proponowane rozwiązanie zakłada zastosowanie trójczłonowej komory zgazowania odpadów produkcji firmy ENTECH Renewable Energy Solutions, tworzącej przedpalenisko kotła energetycznego będącego w dyspozycji Inwestora. Odpady frakcji nadsitowej z których składa się paliwo (RDF) są kierowane do śluzy zabudowanej na pierwszym członie komory. Transport wsadu (RDF) jest realizowany za pomocą przenośników lub chwytaka polipowego. Powstałe w procesie zgazowania (z dużym niedomiarem powietrza/tlenu) w temperaturze około 750 C, palne gazy przekazywane są do komory spalania istniejącego kotła energetycznego. W panującym w kotle środowisku nadmiaru powietrza/tlenu gazy procesowe ulegają spaleniu i oddają swoją energię cieplną w wymienniku istniejącego kotła. W trzecim członie komory zgazowania gromadzi się odpad wtórny, niepalny w postaci popiołu, który powstaje przy odgazowaniu wsadu a jego ilość zależy głównie od zawartości części niepalnych w paliwie.


Charakterystyka wsadu/paliwa:

Paliwo stanowi frakcja kaloryczna powyżej 80 mm o kodzie 19 12 12, będąca materiałem posortowniczym (balastem) z procesu mechanicznej obróbki odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01.

Zakłada się, że wartość opałowa tego paliwa zawiera się w przedziale 12 ÷15 MJ/kg (wartość optymalna to 15 MJ/kg), przy wilgotności względnej do 10%.

Paliwo do instalacji winno być dostarczane w postaci balotów z prasy rolującej (rozwiązanie preferowane ze względu na brak drutów wiążących) lub z prasy kanałowej owiniętych folią, w celu zabezpieczenia przed wilgocią w trakcie transportu i deponowania (konieczne jest wówczas urządzenia do otwierania bel).


Zakres koniecznych do zabudowy obiektów:

Konieczna jest budowa hali przemysłowej, jednoprzestrzennej, jednonawowej o szerokości 12-15 metrów, długości 30-35 metrów i wysokości 9-12 metrów. Położenie hali musi być zaprojektowane w pobliżu istniejącego kotła energetycznego. Posadowienie proponowanej komory zgazowania musi umożliwiać połączenie najkrótszą drogą wyjścia gazów procesowych z trzeciego członu komory z wejściem do strefy spalania kotła.

Hala musi być zbudowana zgodnie z ogólnymi zasadami budownictwa przemysłowego lecz dodatkowo posiadać wentylację mechaniczną wyciągową o wydajności regulowanej do 4 wymian powietrza na godzinę. Hala musi być wyposażona w ogrzewanie tzw. dyżurne (do 10 C).


Zakres niezbędnych do wykonania instalacji towarzyszących
, które umożliwią wykorzystanie energii/ciepła:

Nie jest przewidziane wykonanie dodatkowych instalacji do odbioru energii cieplnej z oferowanej komory zgazowania z uwagi na fakt, że ciepło powstałe w procesie będzie przekazane wraz z gazem syntezowym do instalacji istniejącego kotła. Energia elektryczna i cieplna użytkowa zostanie włączona do sieci za pomocą istniejących instalacji energetycznych.

W przypadku pytań dotyczących szczegółów techniczno-handlowych prosimy o KONTAKT.

 Zapraszamy do kontaktu